เริ่มต้นธุรกิจรถรับจ้างกันเถอะ

เมื่อต้องการเริ่มต้นธุรกิจรถรับจ้าง เรา สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ตามรูปแบบของ กิจการและสามารถเข้าสู่ระบบภาษีได้โดย การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่มีเงินได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี เราต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วย การเตรียมตัวเปิดธุรกิจรถรับจ้าง ในขั้นตอนนี้ เราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับ เรื่องของ “ภาษี” ดังต่อไปนี้ การซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ ประกอบธุรกิจ ภาษีมูลค่าเพิ่ม > เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนหรือไม่ โดยเราจะถูกเรียกเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขาย โดยผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีให้ซึ่งเราต้อง จัดเก็บไว้เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือน (กรณีเป็นผู้ประกอบ การจดทะเบียน) และเพื่อเป็นหลักฐานใน การรับรู้รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ > ในกรณีที่เราจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เราต้องจัดทำรายงาน ภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบด้วย ภาษีศุลกากร หากมีการนำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบธุรกิจเข้ามาจากนอกประ- เทศเรามีหน้าที่ต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้าซึ่ง มีขั้นตอนดังนี้ > เริ่มจากการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่าน พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะ ครั้งแรกเท่านั้น > ผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าโดยต้อง ศึกษาเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทของสินค้าที่นำเข้า… Read more“เริ่มต้นธุรกิจรถรับจ้างกันเถอะ”