วัตถุประสงค์ของห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป

การแช่เย็นเป็นการถนอมอาหาร (food preservation) มีวัตถุประสงค์หลักของห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป ชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (pathogen) เช่น Salmonella, Vibrio, Shigella, Listeria, Escherichia coli เป็นต้น ชะลอการเสื่อมเสียของอาหารด้วยจุลินทรีย์ (microbial spoilage) การบ่มเนื้อสัตว์ (meat aging) ชะลอปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี ลดอัตราการหายใจ (respiration rate) ของผักและผลไม้ การแช่เย็นตามประเภทของอาหาร การแช่เย็นผักและผลไม้ (cold storage of fruit and vegetable) การแบ่งกลุ่มผักผลไม้ตามอุณหภูมิแช่เย็นและความชื้นสัมพัทธ์ การแช่เย็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (cold storage of meat and meat products) การแช่เย็นน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (cold storage of milk and dairy product)… Read more“วัตถุประสงค์ของห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป”