อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ตะเกียงแอลกอฮอล์

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์บรรจุด้วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ จะมีควันหรือเขม่าในขณะที่จุดไฟน้อยมาก หากแอลกอฮอล์ ไม่บริสุทธิ์จะให้เขม่ามาก ทำให้ตะแกรงลวด และวัสดุ ที่ให้ความร้อนสกปรก วิธีใช้ 1.ก่อนใช้ต้องตรวจดูสภาพไส้ตะเกียงและที่ยึดว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตกร้าว ความยาวไส้ตะเกียงเพียงพอได้เช่น ส่วนยึดไส้ตะเกียง ไม่ร้าว หรือแตก และปริมาณแอกอฮอล์ในตะเกียงมีมากน้อยเพียงใด 2.เติมแอลกอฮอล์ประมาณครึ่งหนึ่งของตะเกียงและอย่าให้หกเลอะขอบตะเกียง เช็ดให้แห้ง โดยใช้กรวยและเติมด้วยความระมัดระวังอย่าให้หก เพราะเมื่อจุด ตะเกียงแล้ว อาจทำให้ไฟไหม้ลุกลามได้ 3.ปรับไส้ตะเกียงเพื่อให้ได้ขนาดเปลวไฟตามที่ต้องการ 4.จุดตะเกียงโดย ใช้ ไม้ขีดไฟ อย่าใช้ตะเกียงไปต่อกับตะเกียงดวงอื่น เพราะอาจทำให้แอลกอฮอล์ในตะเกียงติดไฟ 5.เมื่อใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์เสร็จแล้วต้องดับตะเกียงทันที โดยใช้ฝาครอบปิด ห้ามใช้ปากเป่าให้ดับ การครอบต้องครอบให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันมิให้แอลกอฮอล์ระเหย 6.ควรมีกระป๋องทรายไว้ทิ้งก้านไม้ขีดที่จุดไฟแล้ว การเก็บรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ครอบฝาตะเกียงแล้วเก็บเข้าตู้